Nabídka služeb společnosti

1. Audit

Základním prvkem auditu je nezávislé ověření účetní závěrky nebo jiných ekonomických informací.

Kvalitně provedený audit může pomoci odhalit nedostatky a rizika v účetní oblasti či kontrolním systému klienta a přinést návrhy, jak tyto nedostatky a rizika efektivně řešit.

Při auditorské činnosti postupujeme v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy. Jako standardní službu nabízíme kromě auditu účetní závěrky sestavené podle českých účetních standardů, rovněž audit konsolidované účetní závěrky a audit účetní závěrky sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Kromě statutárních auditů účetních závěrek máme bohaté zkušenosti také s 

  • prověrkami společnosti nebo podniku před provedením akvizice - audity due-diligence,
  • prověrkami při podezření ze zpronevěry nebo podvodu – forenzními audity,
  • audity dotací poskytnutých z fondů Evropské Unie,
  • audity veřejného a neziskového sektoru,
  • a dalšími druhy auditorských prověrek.
Samozřejmostí je nadstandardní pojištění auditora pro eliminaci případných rizik.

2. Daně v ČR i EU

Zastupování klienta před správcem daně, včetně řešení daňových sporů, je pro nás klíčovou záležitostí, proto jej zmíníme samostatně v rámci sekce daňových sporů.

Druhou základní službou daňového poradce je sestavení přiznání k dani z příjmů, kde standardně také přebíráme odpovědnost za správnost údajů uvedených v daňovém přiznání. Společnost AD TAX s.r.o. má pro tyto účely uzavřenu nadstandardní pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při výkonu daňového poradenství.

Na přání klienta zajišťujeme sestavení a podání daňových přiznání i u všech ostatních druhů daní. Sestavení daňového přiznání daňovým poradcem AD klientovi umožňuje nejen lépe využít všechny zákonné možnosti na snížení daňové zátěže, ale i přenést na AD odpovědnost za daňové penále a jiné sankce.

Třetím základním pilířem opravdu kvalitního daňového poradenství musí být průběžné daňové poradenství. Je vždy snazší kontrolovat zaúčtování a doložení vytipovaných případů, posuzovat jejich daňové dopady a navrhovat optimální řešení již v průběhu roku než těsně před podáním daňového přiznání, nebo dokonce až v průběhu daňové kontroly. Minimalizace daňové zátěže vyžaduje daňové plánování a odborné posouzení nejdůležitějších smluv a transakcí již ve fázi jejich přípravy.

Po vstupu ČR do Evropské unie a s rostoucí celosvětovou globalizací se pak logicky stále častěji potýkáme s řešením DPH podle pravidel jednotlivých zemí EU, daňových dopadů, zaměstnávání cizinců, organizačních složek a dceřiných společností atd. Na významu nabývá i otázka správného stanovení převodních cen mezi spojenými osobami a aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

3. Daňové spory

Finanční úřad je málokdy vítaným hostem. I zde platí, že nejlepší obranou je dobrá příprava a prevence. Kontaktovat daňového poradce proto doporučujeme vždy, když správce daně oznámí úmysl zahájit daňovou kontrolu nebo jiné daňové řízení.

Otupit zjištění správce daně, vyvrátit jeho pochybnosti, využít všech zákonných práv, uplatnit všechny vhodné důkazní prostředky, případně se odvolat nebo podat žalobu ke správnímu soudu, nebo ústavní stížnost, to všechno vyžaduje nejen dobrou znalost problematiky daní a účetnictví, ale především výbornou orientaci v daňovém řádu a v soudní judikatuře.

Předností AD jsou bohaté praktické zkušenosti z dosavadních jednání vedených jak na úrovni finančních úřadů, tak finančních ředitelství a Ministerstva financí a z celé řady absolvovaných daňových soudních sporů.

4. Projekty, reorganizace podnikání

Každý zkušený podnikatel ví, jak důležitá jsou strategická rozhodnutí. Velký význam může mít i správná volba organizačního, právního a ekonomického uspořádání podnikání. Takováto zásadní rozhodnutí přichází na pořad dne nejen na začátku podnikání, ale často také v jeho průběhu tak, jak podnik roste a časem se mění prostředí uvnitř i vně firmy.

Jedná se například o vklady a prodeje podniků nebo jejich částí, fůze a rozdělení společností, změny právní formy podnikání, transformace podnikání fyzické osoby, optimalizace formy podnikání v zahraničí, vytvoření holdingové struktury, komplikovanější změny majetkové struktury, ukončení podnikání apod.

Zvážit všechny možnosti řešení, včetně těch méně obvyklých, a navrhnout to nejlepší právně-formální a ekonomické řešení, je v takových chvílích úkolem pro projektového specialistu. Po odsouhlasení projektu přebíráme odpovědnost za jeho úspěšnou realizaci v praxi. Na základě podrobného harmonogramu koordinujeme jednotlivé kroky klienta jak v oblasti účetnictví a daní, pak při přípravě právních dokumentů a při spolupráci s notáři, znalci, auditory apod.

5. Znalecké posudky

Dlouhodobě spolupracujeme se soudními znalci, kteří mají bohaté zkušenosti se složitými případy oceňování podniků, goodwillu, nehmotného majetku, obchodních smluv, pohledávek atd.

Znalecké posudky jsou ze zákona povinné při podnikových kombinacích (fúze, přeměny, rozdělení, vklady a prodeje podniku a jeho části apod.), nepeněžních vkladech, ale lze je využít například i jako způsob stanovení tržní ceny při uzavírání obchodních smluv, k doložení účetních odhadů pro auditora nebo jako důkazní prostředek při sporech se správcem daně.

S námi se v rozbouřených vodách neztratíte