Přístup ke klientům

AD to je komplexní přístup s poskytnutím veškerého komfortu služby šité na míru klienta. Závěry z naší činnosti musí být stručné, jasné a srozumitelné.

Velkou pozornost věnujeme dodržování zásad profesionálního přístupu, včetně systémového přístupu, plánování činnosti, orientace na budoucnost, zajištění dokumentace naší činnosti, ochrany důvěrných informací, aktivní komunikace s klientem a nezbytné míře flexibility.

Snažíme se postupovat systematicky a plánovaně. Plán naší činnosti u klienta, včetně jejího rozsahu, termínů, vyžádaných materiálů a požadavků na nezbytnou součinnosti klienta s ním vždy předem projednáme.

Naším úkolem není hledat formálními nedostatky, které nemají praktický dopad. Zaměřujeme se na podstatné otázky, tam kde jsou možná rizika a finanční či jiné důsledky největší. Nečekáme jenom na to, jaké problémy nám předloží klient nebo finanční úřad, snažíme se aktivní kontrolou sami také odhalovat možné nedostatky. Orientujeme se na budoucnost. Naším cílem je upozornit na slabá a riziková místa, která mohou vést ke vzniku problémů v budoucnosti.

Veškerá činnost poradce je řádně dokumentována. Z ústních jednání a důležitých telefonních rozhovorů jsou vždy vyhotoveny písemné zápisy, které zasíláme klientovi co nejdříve po jednání e-mailem. Pokud poradce jedná jménem klienta s úřady, je samozřejmostí předchozí odsouhlasení postupů a cílů a následně po jednání i informace o vývoji řízení a o návrzích dalšího postupu. Sumarizace nejdůležitějších problémů a výsledků naší činnosti je samozřejmostí, ať již v roční zprávě daňového poradce k daňovému přiznání nebo v dopise auditora vedení společnosti.

Naše služby by nebyly úplné bez  formulace stručných, věcných, přesných a srozumitelných závěrů. Závěry musí obsahovat jasný návrh nejlepšího řešení zadané problematiky. Závěry a doporučení je nezbytné s klientem řádně projednat. S vedením klienta jsou zásadní otázky projednávány zpravidla se čtvrtletní nebo pololetní periodicitou.

Naše činnost se téměř vždy týká důvěrných informací klienta, často zasahuje relativně hluboko i do jeho vnitřní organizace. Samozřejmostí je dodržování zásady mlčenlivosti a dalších zásad Etického kodexu Komory auditorů ČR a dalších profesních předpisů všemi zaměstnanci AD. Naši zaměstnanci respektují vnitřní pravidla klienta. Svoji činnost se vždy snaží koordinovat s chodem podniku klienta.

Již ve smlouvě klient za svoji stranu určí odpovědnou osobu, se kterou pak průběžně konzultujeme plánovaný postup a výsledky naší činnosti.

I při nezbytném zachování profesionálního odstupu vyžadujeme od našich zaměstnanců příjemné vystupování a optimismus.

S námi se v rozbouřených vodách neztratíte